Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Τo πιστοποιητικό PRO-Cert IT User

  Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό: PRO-Cert IT User – καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες   Οι ενότητες εξέτασης που καλύπτει το πιστοποιητικό PRO-Cert IT User είναι οι :   Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets Υπηρεσίες    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT User

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert IT User  ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Ακολουθεί πλήρως το σχετικό πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενό της. Syllabus PRO-Cert IT User

Το πιστοποιητικό PRO-Cert IT Expert

  Το πιστοποιητικό Προχωρημένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert IT Expert, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς και πιστοποιεί τις δεξιότητες σε επίπεδο που ξεπερνά τις απλές γνώσεις γύρω από τη χρήση των Η/Υ.  :   PRO-Cert ΙΤ Expert Exclusive – Πιστοποιητικό που καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες προχωρημένων δεξιοτήτων   Οι    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT Expert

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert IT Expert έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν τις απλές διαδικασίες χρήσης Η/Υ. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Syllabus PRO-Cert IT Expert

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert Maestro

Τα πιστοποιητικά Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert Maestro, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς σε αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Οι τύποι των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro είναι: AutoCAD 2D (Autodesk AutoCAD 3D (Autodesk) 3D STUDIO MAX Design (Autodesk) Microsoft Project JAVA Developer Visual C++ Developer Visual C# Developer Visual Basic    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert Maestro

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής και περιλαμβάνουν γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά πακέτα, εφαρμογές λογισμικού κ.ά. Επίσης κάθε εξεταστική ύλη ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των    […]

Εξεταστικά Κέντρα

Η PRO-Cert δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση με έτοιμη εκπαιδευτική υποδομή να επωφεληθεί από τις παροχές μας και να ενταχθεί στο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων PRO-Cert. Για να γίνετε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο PRO-Cert, σας προτείνουμε είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210.3317369, με το τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Δικτύου για να σας κατευθύνουμε, είτε να    […]

Έλεγχος Γνησιότητας

Στον Έλεγχο Γνησιότητας μπορείτε έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής του ειδικού αριθμού πιστοποίησης με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων κάθε πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το φορέα PRO-Cert.

Ανακλήσεις Πιστοποιητικών

Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς υποψηφίων και στην Αίτηση. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στον χρήστη εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του. Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το πιστοποιητικό που έχει παραλάβει    […]

Εξεταστική Ύλη Πιστοποιήσεων

Για τις Βασικές Δεξιότητες, τις Προχωρημένες και τις Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής, η PRO-Cert ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά πιστοποιητικών, πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες των μικρών μας φίλων η PRO-Cert ανέπτυξε μια σειρά προγραμμάτων πιστοποίησης που απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 16 ετών. Τα προγράμματα αυτά    […]