Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της PRO-Cert υπάρχει εκπροσώπηση θεσμικών φορέων που έχουν σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερο με όλο το φάσμα που εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Η κυρία αποστολή του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι η παροχή  γνώσης και εμπειρίας σε θέματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και να θέτει τις απαιτούμενες ενέργειες και κανόνες λειτουργίας, με σκοπό τη διατήρησης και διασφάλιση  του κύρους του Φορέα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι:

 

  • Επιβλέπει και Ελέγχει κάθε διαδικασία που εφαρμόζεται μέσω της PRO-Cert, διαφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ακεραιότητα του συστήματος πιστοποίησης.
  • Υποβάλει η/και Εγκρίνει όλα τα νέα ή τα υπό εξέταση σχήματα πιστοποίησης για να εισαχθούν στις ήδη διαθέσιμες υπηρεσίες της PRO-Cert.
  • Εισηγείται στη Διοίκηση του φορέα για θέματα πολιτικών σχετικά με τη λειτουργία του ως φορέα πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, επαρκούν για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της αγοράς.
  • Εξασφαλίζει ότι στη λειτουργία της PRO-Cert δεν δημιουργούνται τριβές και συγκρούσεις συμφερόντων που θα είχαν σαν αποτέλεσμα την διαταραχή στην ακεραιότητα και αμεροληψία των αποφάσεών του φορέα.
  • Επιβλέπει το όλο σύστημα Πιστοποίησης έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τους κανόνες λειτουργιάς.
  • Παρέχει υποστήριξη στη διοίκηση της PRO-Cert σε νομικά θέματα έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καταστάσεις που αποδυναμώνουν το κυρός και την αξιοπιστία του φορέα πιστοποίησης.
  • Διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί ενστάσεων και καταγγελιών για την επίλυση των προβληματικών καταστάσεων.
  • Αποφασίζει την ανάκληση από κατόχους που θα προβούν σε μη κανονική χρήσης των πιστοποιητικών τους.

 

About the Author -