Κάθε φυσικό πρόσωπο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του για έκφραση παραπόνων και κατάθεση ενστάσεων για τις διαδικασίες και την εφαρμογή της πολιτικής του φορέα πιστοποίησης PRO-Cert.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, παράκληση, παράπονο ή καταγγελία ή/και να προχωρήσει σε Ένσταση για την παραπάνω κατάσταση, θα πρέπει να καταθέσει επώνυμα, γραπτά και ενυπόγραφα το έγγραφο Υποβολής Παραπόνων-Ενστάσεων του φορέα PRO-Cert.

Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρει με λεπτομέρεια όσα ζητήματα επιθυμεί και επίσης να τεκμηριώνει με σαφήνεια τις καταστάσεις και διαδικασίες που έχουν σαν θέμα τυχόν παράπονα και ενστάσεις.

Το έντυπο προβλέπει τις ποιο κοινές περιπτώσεις, όμως κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να περιγράψει οποιαδήποτε κατάσταση τον αφορά. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί βοήθεια στην σύνταξη ή υποβολή του παραπάνω εγγράφου μπορεί να επικοινωνήσει με το φορέα στο τηλ.210.3317369 και να συνομιλήσει με τον Υπεύθυνο Ποιότητας της PRO-Cert.

Κατόπιν, ο φορέας πιστοποίησης έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της αξιολόγησης, σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν, για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των μηχανισμών, οργάνων και κανονισμών του, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου, όπου αυτό κρίνει ότι είναι αναγκαίο, δίκαιο και λογικό.

About the Author -