Σε κάθε Επάγγελμα, μια Επαγγελματική Πιστοποίηση βοηθά τον Εργαζόμενο, τον Εργοδότη και τον Καταναλωτή!

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές δεκάδες φορείς πιστοποίησης που αξιολογούν τις παραπάνω μορφές. Η Πιστοποίηση γίνεται μέρα με τη μέρα και πιο αναγκαία και μάλιστα αναμένεται η αύξηση των φορέων πιστοποίησης στο εγγύς μέλλον καθώς οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες και απαιτούνται μέσα από το νόμο για τη Δια Βίου Μάθηση που οδηγεί στην υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι σπουδών / τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από πιστοποίηση. Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα ολοκληρωθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. Για την υλοποίηση των παραπάνω υπεύθυνος έχει οριστεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 

Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης η πιστοποίηση είναι ένα ενδιάμεσο σκαλί που χωρίζει τη Γνώση και τις Δεξιότητες από την Αγορά εργασίας γιατί απλά :

 

  • Χαρακτηρίζει το επίπεδο του εργαζομένου
  • Διαχωρίζει τον Επαγγελματία από τον Ερασιτέχνη
  • Διασφαλίζει την επένδυση του Επιχειρηματία
  • Είναι αναγκαία και υπολογίσιμη διαδικασία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • Είναι απαραίτητη από το νόμο για τη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

About the Author -