Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών

Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς υποψηφίων και στην Αίτηση. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στον χρήστη εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του.

Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το πιστοποιητικό που έχει παραλάβει ενώ ο φορέας ανακοινώνει στον δικτυακό του τόπο την ανάκληση του πιστοποιητικού. Η αναστολή του Πιστοποιητικού γίνεται μετά από απόφαση του φορέα που είναι και αρμόδιο για την διαχείριση των καταγγελιών.

Ο χρήστης του πιστοποιητικού ενημερώνεται εγγράφως για την αναστολή ή την ακύρωση της ισχύος του πιστοποιητικού του και υποχρεούται να επιστρέψει το πιστοποιητικό του στον φορέα.

Δεν υπάρχουν, μέχρι και τη σημερινή ημέρα, πιστοποιητικά που να έχουν ανακληθεί.

About the Author -