Σκοπός της PRO-Cert είναι η καθιέρωσή της στο χώρο των Πιστοποιήσεων ανθρώπινου δυναμικού και στόχο η πιστοποίηση να αποτελεί έγκυρο και ουσιαστικό εφόδιο σε κάθε εργαζόμενο ή επιχείρηση, σε όλα τα επαγγελματικά πεδία. Η υλοποίηση των παραπάνω απαιτεί εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την αμεροληψία, αξιοπιστία του και ακεραιότητα τόσο του προσωπικού μας όσο και των εξωτερικών συνεργατών μας.

 

Η PRO-Cert είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ με την απόφαση της υπ’ αρ. 310/03.05.2018, ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, το οποίο πληροί τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. 121929/Η/31-7-2014 (ΦΕΚ 2123/Β’/1-8-2014) Κ.Υ.Α.

 

Η PRO-Cert διαθέτει τους πόρους, τα μέσα και τις μεθόδους που απαιτούνται έτσι ώστε να υλοποιούνται χωρίς προβλήματα οι απαιτούμενες διαδικασίες της πιστοποίησης.

 

Οι όροι και τα προαπαιτούμενα για την κάθε πιστοποίηση είναι προσδιορισμένες με σαφήνεια και είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης είναι βασισμένες στις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς, της νομοθεσίας και των ειδικών κανόνων των εκάστοτε σχημάτων πιστοποίησης. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης γνωστοποιούνται στους υποψήφιους πριν από τη διαδικασία εξετάσεων και στην περίπτωση αλλαγών ενημερώνονται άμεσα όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη για τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η επίτευξη των στόχων της PRO-Cert βασίζεται στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας. Η αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων του φορέα είναι η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες της PRO-Cert, οι οποίοι δεσμεύονται από τον κώδικα δεοντολογίας του Φορέα για την τήρηση των κανόνων του, με την έγγραφη αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι σέβονται και ακολουθούν την πολιτική του. Ο Φορέας πιστοποίησης έχει την πλήρη νομική ευθύνη της διαδικασίας και των αποφάσεων πιστοποίησης που απορρέουν από τις διαδικασίες του.

 

Ο Φορέας πιστοποίησης διαθέτει ικανό και υπεύθυνο προσωπικό που διαφυλάττει την ακεραιότητα και αμεροληψίας των αποφάσεων του και δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους υποψηφίους. Επίσης οι ιδιοκτήτες και οι εξωτερικοί συνεργάτες του φορέα που θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάζουν είτε την εξεταστική διαδικασία, είτε την απόφαση πιστοποίησης. Ο έλεγχος για την τήρηση των διαδικασιών που εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αμεροληψία των αποφάσεων πιστοποίησης είναι ευθύνη του Συμβουλίου Πιστοποίησης του Φορέα.

 

Τόσο το προσωπικό όσο και οι συνεργάτες του φορέα πιστοποίησης είναι πάντα σε καθεστώς που εξασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους, έτσι ώστε να διατηρεί υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης σε όλα τα στάδια της πιστοποίησής των υποψηφίων.

 

Για το προσωπικό και τους συνεργάτες του φορέα προφέρεται ένα σύγχρονο και επαγγελματικά δίκαιο περιβάλλον εργασίας που ευνοεί και επιβραβεύει την καινοτομία, την ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών, τις καλές επιδόσεις, την περαιτέρω απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την υπευθυνότητα και ομαδικότητα στον τρόπο και χώρο της εργασίας.

About the Author -