Η Πιστοποίηση αναφέρεται στην επιβεβαίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός Αντικειμένου, Προσώπου, ή Οργανισμού. Η επιβεβαίωση αυτή τις περισσότερες φορές παρέχεται από κάποια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης μιας Εκπαίδευσης, π.χ. Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, μιας Εργασίας, π.χ. Πιστοποίηση Ηλεκτροσυγκολλητών ή μιας Διαδικασίας Ελέγχου, π.χ. Πιστοποίηση Τουριστικών καταλυμάτων/Ξενοδοχείων.

 

Η Πιστοποίηση δίδεται από Φορείς (εταιρίες) που είναι Διαπιστευμένοι από ανώτερους Ελεγκτικούς φορείς ή εταιρίες που εγκρίνουν και πιστοποιούν ότι οι λειτουργίες διέπονται από αμεροληψία, οργάνωση και εμπιστοσύνη και διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα και μηχανισμούς για την παροχή των υπηρεσιών Πιστοποίησης. Επίσης κάθε φορέας θα πρέπει να ανανεώνει και να διαφυλάττει σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία, όχι μόνο τα αποτελέσματα πιστοποίησης αλλά και τις διαδικασίες που αποδεικνύουν την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του υπ΄ αριθ. 4115/2013 Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/ Α΄/ 30-01-2013), αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού.

About the Author -