Η PRO-Cert ανέπτυξε, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.

 

Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας η εταιρεία παρουσιάζει τον τρόπο με την οποίο συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του προτύπου και μέσα από αυτό παρουσιάζεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα θέματα ποιότητας καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασης των δόμων, διαδικασιών και ρολών του συστήματος.

 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι κοινοποιήσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο και αναθεωρείται όποτε τροποποιούνται στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια του βασικού της στόχου για Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της, έχει εξαγγείλει μια σειρά δεσμεύσεων που αναφέρονται στην Πολιτική Ποιότητας και στο πλαίσιο λειτουργιάς της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ελέγχει το περιεχόμενο της πολιτικής κάθε χρόνο και ανανεώνει την Πολιτική ποιότητας της όταν κρίνεται αναγκαίο.

About the Author -