Για τις Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής, η PROCERT ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά πιστοποιητικών, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Τo Πιστοποιητικό Προχωρημένων Δεξιοτήτων PROCERT Expert είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς, πιστοποιώντας τις δεξιότητες σε επίπεδα που ξεπερνούν τις απλές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Η Εξεταστική Ύλη του Πιστοποιητικού PROCERT Expert έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν τις απλές διαδικασίες χρήσης Η/Υ. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό.

Ο Φορέας Πιστοποίησης PROCERT χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και παρακολούθησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών των διαδικασιών του και λειτουργεί με τις προδιαγραφές ISO 9001:2008.

ISO-9001-2008