Για τις Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής, η PROCERT ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά πιστοποιητικών, πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Τα Πιστοποιητικά Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής PROCERT Maestro, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς σε αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Η Εξεταστική Ύλη των Πιστοποιητικών PROCERT Maestro έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής και περιλαμβάνουν γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά πακέτα, εφαρμογές λογισμικού κ.ά. Επίσης κάθε εξεταστική ύλη ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό.

Ο Φορέας Πιστοποίησης PROCERT χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και παρακολούθησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών των διαδικασιών του και λειτουργεί με τις προδιαγραφές ISO 9001:2008.

ISO-9001-2008