Για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής, η PRO-Cert ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά πιστοποιητικών, πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Τα Πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες της αγοράς.

Η Εξεταστική Ύλη του πιστοποιητικού Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό.

ISO-9001-2008

Ο Φορέας Πιστοποίησης PRO-Cert χρησιμοποιεί σύγχρονες  μεθόδους οργάνωσης και παρακολούθησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών των διαδικασιών του και λειτουργεί με τις προδιαγραφές ISO 9001:2008.