Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Ποιότητα

Συμβούλιο ΠΙστοποίησης

Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της PRO-Cert υπάρχει εκπροσώπηση θεσμικών φορέων που έχουν σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερο με όλο το φάσμα που εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις.   Η κυρία αποστολή του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι η παροχή  γνώσης και εμπειρίας σε θέματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και να θέτει τις απαιτούμενες    […]

Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της PRO-Cert είναι η καθιέρωσή της στο χώρο των Πιστοποιήσεων ανθρώπινου δυναμικού και στόχο η πιστοποίηση να αποτελεί έγκυρο και ουσιαστικό εφόδιο σε κάθε εργαζόμενο ή επιχείρηση, σε όλα τα επαγγελματικά πεδία. Η υλοποίηση των παραπάνω απαιτεί εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την αμεροληψία, αξιοπιστία του και ακεραιότητα τόσο του    […]

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η PRO-Cert ανέπτυξε, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.   Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας η εταιρεία παρουσιάζει τον τρόπο με την οποίο συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του προτύπου και μέσα από αυτό παρουσιάζεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα θέματα ποιότητας    […]

Ανακλήσεις Πιστοποιητικών

Αναστολή, Ανάκληση και Άρση Πιστοποιητικών Προβλέπεται ανάκληση των πιστοποιητικών στην περίπτωση που γίνεται κακή χρήση τους, όπως αναφέρεται ρητά στους κανονισμούς υποψηφίων και στην Αίτηση. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ανακοινώνει στον χρήστη εγγράφως και αιτιολογημένα την απόφαση ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού του. Ο χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στον Φορέα το πιστοποιητικό που έχει παραλάβει    […]