Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις PRO-Cert, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών (syllabus).

Εφόσον κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επιθυμεί να ενημερωθεί και να διδαχθεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο που οδηγεί σε πιστοποίηση PRO-Cert, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο, καθώς ο φορέας δεν μπορεί να αναμιχθεί στη διαδικασία εκπαίδευσης του.

Όταν ο υποψήφιος νιώθει έτοιμος για τη διαδικασία των εξετάσεών του, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Εξεταστικό κέντρο PRO-Cert και να συμπληρώσει την Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις.

Επίσης μπορεί να συμμετάσχει και σε δοκιμαστικές εξετάσεις έτσι ώστε να έχει άποψη και μια σχετική εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης.

Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι υπεύθυνο να ενημερώνει τον υποψήφιο για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Εναλλακτικά κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα, μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω ζητήματα μέσα από τον Κανονισμό Πιστοποίησης Υποψηφίου καθώς και από τη πληροφόρηση που παρέχει ο ιστότοπος του φορέα πιστοποίησης.

About the Author -